Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2013

Wiosna przypomina o przemijaniu. Gdy zamykam oczy w ciepły wiosenny poranek, wyobrażam sobie ten znany, oswojony świat beze mnie. Wszystko funkcjonuje, obywa się beze mnie. Wiosną zamykam oczy i widzę swój pogrzeb. Promienie muskające skórę, wiatr głaszczący policzki przypominają, że to co wokół jest jak przezent, który ktoś dał, aby później zabrać.
5653 6398 500
Reposted byDrPsi DrPsi

August 05 2013

0784 1475 500
Moja interpretacja obrazu Vincenta van Gogha "Kwitnące różowe drzewo brzoskwiniowe"
My interpretation of "Pink Peach Tree in Blossom" by Vincent van Gogh

July 29 2013

Przegrana zaczyna się w momencie, gdy pomyślałeś, że przegrywasz.
— Kobo Abe "Kobieta z wydm"
3139 b0a8 500
3064 a32d 500
2974 6c8e 500
2939 6c1b 500
2809 5cdc 500
2405 661d 500
2097 73fb 500
1970 6218 500
1918 75b2 500
1839 48ad 500

May 29 2013

9879 0a04
Will you still love me when I've got nothing but my aching soul?

0668 e6d4
new beginning
0877 a383
piękna
7612 db11
I still catch myself feeling sad about things that don’t matter anymore.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromtutaj tutaj viaartofloneliness artofloneliness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl